skip to Main Content

1 to 1 Translations BV, gevestigd aan Kroonstraat 36, 1724 RM Oudkarspel [Nederland], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als vertaalbureau werken wij met persoonsgegevens, zowel van onze klanten als van onze tolken en vertalers en (keten-)partners. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten aan te bieden en uit te voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

1 to 1 Translations BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In sommige gevallen, bijv. voor beëdigde tolkdiensten, verwerkt 1 to 1 Translations BV de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

1 to 1 Translations BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Betaling van en aan u af te handelen.
 • Om diensten bij u af te leveren.
 • 1 to 1 Translations BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

1 to 1 Translations BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. U kunt hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 1 to 1 Translations BV) eraan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

1 to 1 Translations BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

 • Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) zo lang onze zakelijke relatie actief is, u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer zo lang onze zakelijke relatie actief is en u dit toestaat.
 • Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) na beëindiging van onze zakelijke relatie binnen 1 jaar in onze actieve databases. In de boekhoudkundig-relevante dossiers zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer direct na beëindiging van onze zakelijke relatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

1 to 1 Translations BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 1 to 1 Translations BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

1 to 1 Translations BV maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 1 to 1 Translations BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@1to1translations.nl.

1 to 1 Translations BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

1 to 1 Translations BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@1to1translations.nl

Back To Top